1. Voor gebruik van de Bink & Beauty-webshop gelden uitsluitend de onderstaande Algemene Voorwaarden van Bink & Beauty in de versie die geldt bij het plaatsen van de bestelling. 

 1. U kunt de Algemene Voorwaarden opslaan en/of afdrukken. U kunt deze ook via onze website oproepen.

§ 2 Overeenkomst en bestelprocedure, taal overeenkomst en contractanten 

 1. Het gehele aanbod in de Bink & Beauty -webshop is vrijblijvend. Een overeenkomst tussen u en Bink & Beauty komt tot stand door uw bestelling per e-mail en de aanvaarding hiervan door Bink & Beauty. Direct na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u een automatische e-mail, waarin uw bestelling wordt samengevat. Deze e-mail is uitsluitend bedoeld ter informatie. Bink & Beauty heeft hiermee uw bestelling nog niet aanvaard. Voor zover niet anders vermeld in de webshop, zal uw bestelling binnen vijf werkdagen worden verzonden. Bij betaling per Ideal of Bancontact wordt uw bestelling aanvaard en de overeenkomst gesloten door het belasten van de betreffende bankrekening. Voor zover er in de webshop betreffende de levertijd niets anders wordt vermeld, zal uw bestelling ook in dit geval binnen vijf werkdagen worden verzonden. 

 1. Als u het gewenste product hebt gevonden, kunt u dit vrijblijvend in uw winkelwagen leggen door op de knop ‘ín winkelwagen’ te klikken. De inhoud van uw winkelwagen kunt u op elk moment vrijblijvend bekijken door op de knop winkelwagen bekijken te klikken. U kunt altijd producten uit uw winkelwagen verwijderen door op de X-knop (product wissen) te klikken. Ook kunt u de aantallen veranderen. Als u de producten in uw winkelwagen wilt kopen, klikt u op de knop ‘Doorgaan met afrekenen. Vervolgens voert u uw gegevens in. De verplichte gegevens zijn gemarkeerd met een *. U hoeft zich niet te registreren. De gegevens worden versleuteld overgedragen. Als u uw gegevens hebt ingevoerd, gaat u naar de bestelpagina waar u uw gegevens nogmaals kunt controleren. Tijdens het invoeren kunt u een schoonheidsspecialiste selecteren waarbij u als klant komt.  U kunt gegevens wijzigen door op de “terug-knop” te klikken. Door op de knop “Bestelling plaatsen” te klikken, sluit u de bestelprocedure af. 

 1. U hebt de mogelijkheid zich te registreren en een account aan te maken. In dat geval wordt de tekst van de overeenkomst door ons opgeslagen. U kunt deze tekst dan via uw account oproepen. Wilt u zich niet registeren, dan wordt de tekst van de overeenkomst niet opgeslagen. 

 1. De taal van de overeenkomst is Nederlands. 

 1. De overeenkomst tussen u en Bink & Beauty komt tot stand met: 

      Bink & Beauty Boulevard 55 4701EP Roosendaal 

§ 3 Levering, verzendkosten 

 1. Uw bestelling wordt geleverd op het door u opgegeven afleveradres. Levering is uitsluitend mogelijk op adressen binnen Nederland en België. 

 1. Bestellingen worden normaal gesproken binnen vijf werkdagen geleverd. Bij langere levertijden zal Bink & Beauty dit bij de productbeschrijvingen vermelden. 

 1. Mochten onverhoopt niet alle gewenste artikelen op voorraad zijn, dan zijn deelleveringen mogelijk voor zover dit voor u redelijk is. U betaalt geen porto voor naleveringen. 

 1. Tot een bestelling van €100,00 brengt Bink & Beauty €6,95 verzendkosten per bestelling in rekening. Voor bestellingen vanaf €100,00 worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Facturering is uitsluitend mogelijk aan factuuradressen binnen Nederland en België. 

§ 4 Herroepingsrecht, uitsluiting herroepingsrecht, retourzendingskoste 

Consumenten hebben het volgende herroepingsrecht: 

Herroepingsrecht 

U kunt de koop binnen 14 dagen zonder opgave van redenen in tekstvorm (bv. brief, e-mail) ontbinden. De termijn begint na ontvangst van deze informatie in tekstvorm, echter niet voordat de ontvanger de producten heeft ontvangen (bij herhaalde levering van gelijksoortige producten niet voor ontvangst van de eerste deellevering). De ontbinding dient gericht te worden aan: 

Bink & Beauty Boulevard 55 4701EP Roosendaal  

Email: info@bink-beauty.nl 

Gevolgen van een herroeping 

Bij een geldige herroeping dienen beide partijen de ontvangen prestaties terug te geven en eventueel ontvangen baten af te geven. Kunt u de ontvangen prestaties en baten niet of deels niet of slechts in verslechterde toestand teruggeven resp. afgeven, dan dient u ons wat dit betreft een schadevergoeding te betalen. Voor een verslechtering van de producten of voor ontvangen baten hoeft u uitsluitend een schadevergoeding te betalen als de baten of de verslechtering het gevolg zijn van omgang met de producten die verdergaat dan het controleren van de eigenschappen en de werking. Met het “controleren van de eigenschappen en de werking” wordt het testen en uitproberen van de betreffende producten bedoeld, zoals dit in een winkel mogelijk en gebruikelijk is. Producten die als pakket verzonden kunnen worden, dienen voor eigen risico te worden teruggestuurd. U dient de gebruikelijke kosten voor de retourzending te dragen, als de geleverde producten overeenkomen met uw bestelling en als de prijs van de te retourneren producten niet hoger is dan €40 of als u bij een hogere prijs van de producten op het moment van herroeping nog niet de tegenprestatie hebt geleverd of een contractueel overeengekomen deelbetaling hebt gedaan. In alle andere gevallen zijn er voor u geen kosten verbonden aan een retourzending. Producten die niet als pakket verzonden kunnen worden, worden bij u opgehaald. Aan een verplichting tot terugbetaling dient binnen 14 dagen voldaan te worden. Deze termijn vangt aan op het tijdstip van de ontbinding en derhalve bij ontvangst door Bink & Beauty van uw herroepingsverklaring. 

 1. Uitsluiting herroepingsrecht 
  Er bestaat geen herroepingsrecht bij overeenkomsten op afstand voor de levering van producten die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd of die eenduidig op persoonlijke behoeften zijn toegesneden of die op grond van hun gesteldheid niet voor retournering geschikt zijn of snel bederven kunnen of waarvan de vervaldatum is overschreden. 

 1. Retourzendingskosten 
  U dient de gebruikelijke kosten voor de retourzending te dragen als de geleverde producten overeenkomen met uw bestelling en als de prijs van de te retourneren producten niet hoger is dan €40 of als u bij een hogere prijs van de producten op het moment van herroeping nog niet de tegenprestatie hebt geleverd of een contractueel overeengekomen deelbetaling hebt gedaan. In alle andere gevallen zijn er voor u geen kosten verbonden aan een retourzending. Zijn er voor u geen kosten verbonden aan een retourzending, dan zorgt Bink & Beauty ervoor dat de producten bij u worden opgehaald op een afgesproken dag. Wij verzoeken u om voor de verdere afhandeling contact op te nemen met de Bink & Beauty-klantenservice 

§ 5 Prijzen 

 1. De op internet genoemde prijzen zijn inclusief btw. 

§ 6 Ontvangst van de factuur 

 1. De klant ontvangt de factuur in pdf-formaat op het door hem aangegeven e-mailadres. Een verandering van het e-mailadres moet men onmiddellijk schriftelijk aan Bink & Beauty meedelen. Met de bezorging van de zending is een factuur in papiervorm toegevoegd. 

§ 7 Vervaldata en betaling 

 1. U kunt de koopprijs per Ideal of Bancontact betalen. 

Bink & Beauty behoudt zich het recht voor om bepaalde betaalwijzen in specifieke gevallen niet aan te bieden. 

§ 8 Eigendomsvoorbehoud 

 1. De geleverde producten blijven tot aan de volledige betaling hiervan eigendom van Bink & Beauty 

§ 9 Garantie, schadevergoeding, teruggave 

 1. Vertonen de geleverde producten gebreken, dan is Bink & Beauty conform de wettelijke voorschriften aansprakelijk voor zover geen afwijkende regelingen van toepassing zijn. 

 1. Zorgt Bink & Beauty alsnog voor correcte nakoming en heeft deze nakoming door middel van een vervangende levering plaatsgevonden, dan bent u verplicht om de eerst geleverde producten binnen 30 dagen op kosten van Bink & Beauty naar Bink & Beauty terug te sturen. De producten met gebreken dienen volgens de wettelijke voorschriften teruggezonden te worden. Bink & Beauty behoudt zich het recht voor om onder de wettelijke voorwaarden schadevergoeding te vorderen. 

 1. Bij vragen over gebreken en over de afhandeling van reclamaties kunt u contact opnemen met onze klantenservice. 

 1. Bink & Beauty is onbeperkt aansprakelijk als de oorzaak van de schade op opzet of grove nalatigheid berust. 

 1. Voorts is Bink & Beauty aansprakelijk bij een licht nalatige schending van wezenlijke plichten als deze schending het bereiken van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt of voor de schending van plichten als het vervullen van deze plichten een correcte uitvoering van de overeenkomst pas mogelijk maakt of van plichten waarbij u er normaal gesproken op mag vertrouwen dat deze worden nagekomen. In dat geval is Bink & Beauty echter uitsluitend aansprakelijk voor de te voorziene schade die eigen is aan deze overeenkomst. Bink & Beauty is niet aansprakelijk voor een licht nalatige schending van andere dan in de bovenstaande zinnen genoemde plichten. 

 1. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet bij verwijtbare schade aan leven, lichaam en gezondheid, voor een gebrek na overname van de garantie voor de gesteldheid van het product en bij op bedrieglijke wijze verzwegen gebreken. Productaansprakelijkheid op grond van de Nederlandse wet blijft onverminderd gelden. 

 1. Voor zover de aansprakelijkheid van Bink & Beauty uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangers. 

§ 10 Toekenning van rechten / recensies van klanten 

 1. Bink & Beauty kent u het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht toe om de u als of via de Bink & Beauty-website ter beschikking gestelde Bink & Beauty-content voor eigen doeleinden te gebruiken. Dit omvat het recht om de Bink & Beauty-content onveranderd voor het genoemde doel op een eigen eindapparaat te vermenigvuldigen als en voor zover deze vermenigvuldiging voor het gebruik van de Bink & Beauty-content noodzakelijk is en de Bink & Beauty-content voor vermenigvuldiging bedoeld en geschikt is. Andere gebruiksrechten worden u niet toegekend. U hebt – voor zover in deze gebruiksvoorwaarden niet uitdrukkelijk toegestaan – in het bijzonder niet het recht om de u ter beschikking gestelde Bink & Beauty-content geheel of gedeeltelijk aan derden door te geven, derden toegang hiertoe te verlenen, deze content op andere wijze dan door gebruik van uitdrukkelijk hiervoor bedoelde functionaliteiten te wijzigen of op andere wijze te bewerken of voor het opstellen van een eigen databank en/of een informatiedienst te gebruiken. 

 1. Als u ervoor kiest om door middel van de door Bink & Beauty ter beschikking gestelde functionaliteiten op de Bink & Beauty-website content te plaatsen, dan verleent u Bink & Beauty het niet-exclusieve recht om de door u geplaatste content bewerkt of onbewerkt op de Bink & Beauty-website en via andere media te vermenigvuldigen, verspreiden, openbaar toegankelijk te maken en op andere wijze in verband met de producten en diensten van Bink & Beauty te publiceren. Bink & Beauty kan de door u geplaatste content onder de hiervoor gebruikte naam gebruiken, behoudt zich echter het recht voor om deze naam in te korten of weg te laten. Bink & Beauty behoudt zich het recht voor om content niet of slechts voor een beperkte periode op de Bink & Beauty-website weer te geven en deze in te korten of te wijzigen. Door gebruikers geplaatste content geeft uitsluitend de mening van klanten weer. 

§ 11 Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens 

 1. Bij het gebruik van de Bink & Beauty-website en de Bink & Beauty webshop verzamelen wij bepaalde – ook persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u bij de informatie over gegevensbescherming. 

§ 12 Toepasselijk recht 

 1. Van toepassing is het Nederlands recht onder uitsluiting van het VN-kooprecht (CISG). 

§ 13 Alternatieve geschillenbeslechting 

1. Bink & Beauty doet zijn best eventuele meningsverschillen aangaande een koopovereenkomst met u in goede verstandhouding op te lossen. Bovendien is Bink & Beauty in principe niet bereid en verplicht om deel te nemen aan procedures voor geschillenbeslechting voor een geschillencommissie voor consumentenzaken. 

2. De Europese Commissie stelt een platform ter beschikking voor de buitengerechtelijke online geschillenbeslechting („OS- platform“), bereikbaar via de externe link: http://ec.europa.eu/odr. Het biedt consumenten de mogelijkheid om geschillen in verband met hun online bestelling eerst zonder de tussenkomst van een rechtbank op te helderen.